Image
Image

STRATEGIA PODATKOWA

PLASTICS GROUP SP. Z O.O.
INFORMACJA O REALIZACJI STRATEGII PODATKOWEJ
ZA ROK PODATKOWY 01.01.2022 – 31.12.2022 r.

 

Niniejsza Informacja o Realizowanej Strategii Podatkowej stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm., dalej: ustawa CIT).

 1. Wstęp

Spółka Plastics Group Sp. z o.o. (dalej jako Spółka lub PG) jest dystrybutorem płyt, folii, półproduktów z tworzyw sztucznych i aluminium. Główna siedziba firmy mieści się w Warszawie. Spółka posiada kilkanaście oddziałów na terytorium kraju. Spółka jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów w Polsce.

Kluczowym elementem strategii podatkowej Spółki jest prawidłowa realizacja wszystkich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

 1. Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku Spółka stosowała szereg wewnętrznych procesów i procedur zapewniających prawidłowe wykonanie obowiązków prawnych, w tym obowiązków podatkowych, m.in. w zakresie:

 • polityki rachunkowości,
 • wewnętrznego obiegu dokumentów – procedura weryfikacji, akceptacji i księgowania zewnętrznych i wewnętrznych dokumentów źródłowych;
 • weryfikacji kontrahentów, w tym zwłaszcza w odniesieniu do nowych kontrahentów oraz okresowej weryfikacji dotychczasowych kontrahentów – obejmującą sprawdzenie kontrahenta w dostępnych rejestrach publicznych, a także żądanie od kontrahentów zagranicznych niezbędnej dokumentacji potwierdzającej istnienie i prowadzenie działalności, rejestracji jako czynnych podatników VAT oraz umieszczenia ich rachunków bankowych na tzw. białej liście podatników,
 • weryfikacji transakcji i kontrahentów oraz związanych z nimi dokumentów również pod kątem należytego dokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowych czy też wystąpienia obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności,
 • zapewnienia wywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych,
 • sporządzania i aktualizacji dokumentacji cen transferowych.

Przedstawione powyżej procedury oraz procesy zostały zaimplementowane do stosowania z uwzględnieniem rodzaju i skali prowadzonej przez Spółkę działalności. Jednocześnie wszystkie zasady działania obowiązujące w Spółce podlegają modyfikacjom w celu ich dostosowania do zmian zachodzących w przepisach prawnych oraz bieżącej praktyce stosowania prawa podatkowego w Polsce i tym samym pozwalają na efektywne oraz prawidłowe realizowanie wszelkich nałożonych na Spółkę obowiązków zwłaszcza w obszarze prawa podatkowego.

 1. Informacja o stosowanych dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Pod określeniem „dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej” Spółka rozumie formy współpracy określone w Dziale IIB Ordynacji podatkowej – takie jak umowa o współdziałanie, czy porozumienia podatkowe. W roku podatkowym trwającym od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku  Spółka nie stosowała żadnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

 1. Informacje odnośnie realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą.

Podobnie jak w poprzednich latach, Spółka w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku zrealizowała na terytorium RP wszelkie obowiązki podatkowe, które nałożone zostały przez obowiązujące przepisy – w szczególności obowiązki Spółki jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Spółka nie przekazywała do Szefa KAS informacji o schematach podatkowych w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

 1. Transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

W roku podatkowym 2022 Spółka nie realizowała transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość brutto (wraz z podatkiem VAT) przekraczałaby ww. próg wartościowy.

 1. Informacje dotyczące planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4.

Plastics Group Sp. z o.o. w roku podatkowym 2022 nie podejmowała, ani nie planowała żadnych działań restrukturyzacyjnych.

 1. Informacje o złożonych wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

W roku podatkowym 2022 Spółka nie składała żadnego wniosku o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.

 1. Informacje o złożonych wnioskach o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

W roku podatkowym 2022 Spółka nie składała żadnego wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

 1. Informacje o złożonych wnioskach dotyczących uzyskania wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

W 2022 r. Spółka nie złożyła żadnych wniosków dotyczących uzyskania wiążącej informacji stawkowej.

 1. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o uzyskanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.).

Plastics Group Sp. z o.o. w 2022 r. nie złożyła żadnych wniosków o uzyskanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.).

 1. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku Spółka nie dokonywała żadnych rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w państwach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.