Image
Image

Warunki sprzedaży

I. Stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży

Niniejsze „Ogólne warunki sprzedaży” (zwane dalej „OWS”) mają zastosowanie do sprzedaży towarów stanowiących przedmiot działalności handlowej Sprzedawcy (zwanych dalej „Towarem”) dokonywana przez firmę Plastics Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwaną w treści niniejszych OWS „Sprzedawcą”), na rzecz dowolnego podmiotu (zwanego w treści niniejszych OWS „Kupującym”), który dokonuje zakupu Towarów w celu związanym ze swoją działalnością gospodarczą (tj. nie jako konsument w rozumieniu art.384 § 3 kodeksu cywilnego) i bez względu na to, czy związek tego zakupu z jego działalnością gospodarczą jest bezpośredni. Żadne postanowienia i zastrzeżenia Kupującego nie ograniczają ani nie wyłączają stosowania postanowień OWS, jeżeli Sprzedawca nie wyraził wyraźnej, pisemnej zgody na ograniczenie, zmianę albo wyłączenie danych postanowień OWS.

II. Zamówienia i zawarcie Umowy

 1. O ile Sprzedawca wyraźnie nie zastrzegł inaczej:
  a) propozycja dokonania sprzedaży złożona Kupującemu przez Sprzedawcę, ważna jest 14 dni od dnia jej wysłania przez Sprzedawcę,
  b) żadne oświadczenie, w tym propozycja (włączając w to propozycje nazwane „ofertą”) nie stanowi wiążącej Sprzedawcy oferty sprzedaży - w rozumieniu kodeksu cywilnego, a może być interpretowane jedynie jako propozycja złożenia przez potencjalnego Kupującego Zamówienia albo podjęcia przez Strony rokowań odnośnie zawarcia Umowy;
  c) proponowana przez Sprzedawcę cena nie zawiera kosztów żądanych ewentualnie przez Kupującego certyfikatów, atestów, badań i konfekcjonowania Towarów, które to koszty będą doliczone do ceny Towaru. 
 2. Z zastrzeżeniem postanowień następnych, każde oświadczenie złożone Sprzedawcy przez Kupującego, a dotyczące możliwości zakupienia Towaru od Sprzedawcy (zwane w treści niniejszych OWS „Zamówieniem”), będzie uważane za złożoną Sprzedawcy przez Kupującego ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towaru wymienionego w Zamówieniu i na warunkach tam określonych. W przypadku, jeżeli Zamówienie odwołuje się do otrzymanego przez Kupującego od Sprzedawcy oświadczenia, o którym mowa wyżej w pkt II.1, warunki określone w treści owego oświadczenia Sprzedawcy, nie zmienione w treści Zamówienia złożonego przez Kupującego, uważać się będzie za element złożonej Sprzedawcy przez Kupującego oferty, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
 3. Zamówienie musi zawierać co najmniej dane Kupującego, szczegółowe informacje o zamawianym Towarze w zakresie niezbędnym do jego identyfikacji (np. powołanie się na propozycję Sprzedawcy, jeśli złożenie takowej poprzedzało złożenie Zamówienia lub właściwości fizyczne Towaru tj. wymiary, gramatura) oraz dane dotyczące pożądanych przez Kupującego warunków realizacji Zamówienia. Kupujący jest zobowiązany przekazać pisemnie Sprzedawcy w złożonym Zamówieniu wymóg aby kupowane towary pochodziły z jednej partii produkcyjnej. W razie braku takiego wymagania Sprzedawca ma prawo zrealizować Zamówienie poprzez towary pochodzące z różnych partii produkcyjnych, które mogą się nieznacznie różnić od siebie właściwościami.
 4. Otrzymane Zamówienie nie wiąże Sprzedawcy, a Sprzedawca nie jest zobowiązany ani do przyjęcia (akceptacji) tego Zamówienia, ani do udzielenia jakiejkolwiek odpowiedzi.
 5. Przyjęcie (akceptacja) przez Sprzedawcę Zamówienia i jednocześnie zawarcie Umowy sprzedaży (zwanej w treści niniejszych OWS „Umową”) wymaga (i jest skuteczne pod warunkiem) pisemnego, wyraźnego, nieautomatycznego, bezwarunkowego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia wysłanego przez Sprzedawcę. Potwierdzenie musi dotyczyć konkretnego Zamówienia złożonego przez Kupującego.
 6. W przypadku przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia z zastrzeżeniami, Kupujący związany jest treścią tych zastrzeżeń, o ile nie przedstawi on niezwłocznie swoich ewentualnych uwag. Niezwłoczne zgłoszenie takich uwag uważa się za złożenie nowego Zamówienia, przy czym postanowienia zdań poprzedzających stosuje się odpowiednio.
 7. Fakt przyjęcia Zamówienia nie wiąże Sprzedawcy w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej, albo zachowań Kupującego lub osób trzecich (w tym dostawców Sprzedawcy), dostarczenie i sprzedaż Towarów jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione albo grożą Sprzedawcy istotnymi stratami.
 8. Przyjęcie Zamówienia nie wiąże Sprzedawcy również w sytuacji, gdyby łączne, jeszcze nie zaspokojone zobowiązania Kupującego wobec Sprzedawcy przekroczyły kwotę kredytu kupieckiego ewentualnie przyznanego Kupującemu przez Sprzedawcę albo gdyby Kupujący opóźniał się z zapłatą na rzecz Sprzedawcy jakichkolwiek należności albo ze spełnieniem jakichkolwiek innych świadczeń.
 9. W przypadku zamawiania przez Kupującego Towarów niestandardowych (tj. nie znajdujących się u Sprzedawcy w bieżącej sprzedaży albo konfekcjonowanych, np. ciętych, w sposób odmienny od fabrycznego), wymagane jest wpłacenie przez Kupującego zaliczki w wysokości 30% wartości brutto zamawianego Towaru, chyba, że Strony wyraźnie, pisemnie postanowią inaczej. Zaliczka zostaje rozliczona przy odbiorze Towaru (lub ostatniej jego partii) poprzez jej zaliczenie na poczet zobowiązań Zamawiającego, zaś w przypadku nie odebrania Towaru przez Kupującego zostaje przez Sprzedawcę zatrzymana tytułem kary Umownej.
 10. Zamówienia nie mogą zostać anulowane (cofnięte) lub zmienione, chyba że za uprzednią wyraźną, pisemną zgodą Sprzedawcy. Nawet w przypadku wyrażenia przez Sprzedawcę takiej zgody, Sprzedawca posiada prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość brutto Towarów objętych anulowanym Zamówieniem.
 11. Żadne milczenie Sprzedawcy, w szczególności brak odpowiedzi Sprzedawcy na jakiekolwiek wystąpienie Kupującego, w tym na Zamówienie, nie będzie interpretowany jako milczące złożenie przez Sprzedawcę jakiegokolwiek oświadczenia, w tym jako przyjęcie Zamówienia albo zawarcie Umowy.

III. Tolerancje

 1. Dopuszczalne są tolerancje - w zakresie wymiaru, wagi i innych parametrów Towarów zgodnie z normami stosowanymi przez producentów, a jeśli nie ma takich parametrów lub o ile strony nie ustaliły inaczej tolerancja będzie nie większa niż +/- 5%.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące jakości i przyjętej tolerancji Towarów ciętych mogą zostać umieszczone w cenniku ciecia dostępnym na stronie Sprzedawcy albo w innych dotyczących Towarów materiałach dostępnych na stronie internetowej Sprzedawcy albo na stronach producentów tych Towarów.
 3. Sprzedawca nie gwarantuje identyczności towarów pochodzących z różnych partii produkcyjnych.

IV. Ceny i warunki płatności

 1. Kupujący zapłaci za Towar cenę określoną przez Sprzedawcę w potwierdzeniu Zamówienia, o którym mowa w punkcie II.5 OWS.
 2. Jeśli stawki cen zostaną określone w walucie innej niż polski złoty (PLN), to cena na fakturze będzie równowartością w polskich złotych danej kwoty wyrażonej w owej innej walucie, wg kursu sprzedaży tej waluty ogłoszonego przez NBP w dniu wystawienia faktury.
 3. Jeśli po zawarciu Umowy zostanie wprowadzona jakakolwiek opłata importowa lub związana z wewnątrzwspólnotowym nabyciem Towarów, podatek lub jakiekolwiek inne obciążenie publicznoprawne, lub nastąpią zmiany w wysokościach takich opłat, podatków lub obciążeń, albo nastąpi zmiana – o więcej niż 5% (pięć procent) - cen surowców lub zmiana kursu walut, Sprzedawca może odpowiednio zmienić cenę, nawet jeśli nie zostało to uwzględnione w Umowie pomiędzy Stronami.
 4. W przypadku, jeżeli w treści ustaleń stron nie wskazano, czy dane stawki lub ceny są stawkami netto czy brutto, zawsze uważać się będzie, że są to stawki netto, do których doliczony zostanie obowiązkowy podatek (w szczególności VAT) w obowiązującej w danym czasie wysokości.
 5. Zapłata zostanie dokonana w terminie wskazanym w treści faktury - zgodnie z ustaleniami stron, w wypadku zaś braku takich ustaleń - w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wydania Kupującemu Towaru.
 6. Jeśli Kupujący nie dokona, z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę, odbioru Towaru w terminie, Sprzedawca ma prawo:
  a) wystawienia faktury na poczet całości tego Towaru;
  b) żądania zapłaty opłaty za przechowywanie Towaru po ustalonym terminie odbioru Towaru, zgodnie z punktem V.15 OWS;
  c) cena i inne świadczenia muszą być mimo to uiszczone tak, jakby wydanie Towaru odbyło się zgodnie z Zamówieniem.
 7. Jeśli Kupujący nie wykona jakichkolwiek swoich zobowiązań w ciągu trzech miesięcy od końca ustalonego terminu, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy, w całości albo w dowolnej części, bez uprzedniego kierowania do Kupującego jakichkolwiek dodatkowych wezwań i bez potrzeby wyznaczania Kupującemu terminu dodatkowego. Takie prawo odstąpienia od danej Umowy Sprzedawca ma prawo wykonać w terminie 5 (pięciu) lat od dnia zawarcia tej Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca może obciążyć Kupującego karą Umowną w wysokości obliczonej jako równowartość 50% (pięćdziesiąt procent) wartości brutto Towar objętego Umową, od której odstąpiono, a nie dostarczonego Kupującemu wskutek odstąpienia od tej Umowy.
 8. Po upływie terminu określonego w pierwszym zdaniu powyższego punktu IV.7 OWS, Sprzedawca może też, z zachowaniem prawa do odstąpienia od Umowy w każdym czasie, zmagazynować ten Towar w dowolnym miejscu na ryzyko i koszt Kupującego, i domagać się wykonania przez Kupującego Umowy i dodatkowo - zapłacenia kosztów magazynowania oraz kary Umownej jak przy odstąpieniu od Umowy (50% wartości brutto nie odebranego terminowo Towaru).
 9. Za dzień dokonania zapłaty uważać się będzie dzień zaksięgowania danej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku płatności gotówkowych – z chwilą przekazania gotówki Sprzedawcy i otrzymania przez Kupującego pisemnego (w tym zakresie nie stosuje się pkt IX.7 OWS) pokwitowania.
 10. Jeśli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego (co będzie się uznawać za uzasadnione w szczególności w przypadku, gdy Kupujący zalega wobec kogokolwiek ze spełnieniem wymagalnego zobowiązania), Sprzedawca ma prawo żądać - przed wydaniem Towaru i niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności - uiszczenia całej ceny i innych ewentualnych należności albo udzielenia określonych gwarancji lub zabezpieczeń płatności, których wybór i akceptacja zależy od uznania Sprzedawcy.
 11. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności.
 12. W przypadku sprzedaży z odroczonym terminem płatności, Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do czasu otrzymania od Kupującego całej ceny Towaru i wszelkich innych należności związanych z Umową sprzedaży tego Towaru, w tym jego dostawą, magazynowaniem, karami Umownymi itp..
 13. Jeżeli Kupujący dokonał jakiejkolwiek przedpłaty na poczet ceny Towaru, wówczas:
  a) przedpłata zostaje rozliczona przy odbiorze Towaru (lub w przypadku dostaw częściami, przy odbiorze ostatniej partii Towaru), jeżeli nie została zaliczona na poczet odszkodowań lub kar Umownych;
  b) w przypadku nieodebrania Towaru w terminie, odstąpienia od Umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie Kupującego, przedpłata (albo jej odpowiednia część) może zostać przez Sprzedawcę zatrzymana tytułem naprawienia szkody poniesionej przez Sprzedawcę. Pozostała część przedpłaty nie służąca naprawieniu szkody, może zostać zatrzymana tytułem kary Umownej.
 14. Otrzymane od Kupującego wpłaty Sprzedawca może zaliczać na poczet dowolnej wymaganej wierzytelności. Zaliczenie zapłaty na poczet konkretnej wierzytelności nie wymaga składania przez Sprzedawcę jakiegokolwiek oświadczenia, zaś wola określonego zaliczenia wpłaty może zostać przez Sprzedawcę wyrażona w sposób dowolny, także poprzez stosowne księgowanie wpłaty w księgach Sprzedawcy. Stosowanie przepisów art.451 § 1 zdanie pierwsze, § 2 i § 3 Kodeksu Cywilnego zostaje wyłączone.

V. Dostawy i skutki uchybienia terminom

 1. W przypadku, gdy Kupujący dokonuje odbioru Towaru od Sprzedawcy własnym staraniem, zarówno własnym transportem, jak i za pomocą Przewoźnika lub innej osoby zaangażowanej przez Kupującego, związane z Towarem ryzyka i odpowiedzialność przechodzą na Kupującego z chwilą postawienia Towaru do dyspozycji Kupującemu i wystawienia faktury VAT za ten towar lub w momencie wydania Towaru z magazynu Sprzedawcy osobie dokonującej odbioru (w szczególności osobie prowadzącej środek transportu), w zależności od tego, który z warunków nastąpi wcześniej.
 2. Przed ustalonym terminem dostawy/odbioru, Kupujący powinien przekazać Sprzedawcy informacje umożliwiające identyfikację osoby uprawnionej do odebrania Towarów. W przypadku nie przekazania Sprzedawcy takich informacji w odpowiednim wyprzedzeniem albo w razie nieobecności upoważnionej do dokonania odbioru osoby w terminie i miejscu dostawy lub odbioru, Sprzedawca może wydać Towar dowolnej osobie czynnej w miejscu i terminie dostawy (w szczególności przewoźnikowi, który stawi się po odbiór z placówki Sprzedawcy albo dowolnej osoby obecnej w miejscu dostawy dokonywanej staraniem Sprzedawcy), zaś osoba ta będzie uważana za uprawioną do dokonywania w imieniu Kupującego wszystkich czynności związanych z odbiorem Towaru, jego sprawdzeniem, reklamacjami itp. (wydanie Towaru takiej osobie będzie uważane za jego wydanie samemu Kupującemu, na jego ryzyko i odpowiedzialność).
 3. W przypadku, gdy w treści ustaleń stron nie zawarto szczegółowych informacji w zakresie jakości i opakowania Towarów, domniemywać się będzie, że dostarczane winny być Towary o jakości odpowiadającej średnim wymaganiom dla danego gatunku i rodzaju Towarów, i że winny one być opakowane lub pozbawione opakowania – wg obowiązujących przepisów oraz standardów obowiązujących w przedsiębiorstwie Sprzedawcy lub w przedsiębiorstwach jego dostawców.
 4. Koszt opakowania innego niż określone wyżej w treści punkcie V.3 OWS , a którego to opakowania Kupujący zażądał, obciąża Kupującego po cenie kosztów własnych Sprzedawcy. Kupujący może zostać obciążony również kosztami żądanego zabezpieczenia lub ubezpieczenia Towaru na czas transportu.
 5. Jeżeli Sprzedawca zapewnia transport Towaru do uzgodnionego miejsca dostawy, Kupujący zobowiązany jest zapewnić dokonanie niezwłocznego rozładunku Towaru. Ryzyka związane z ładunkiem przechodzą na Kupującego w momencie podstawienia środka transportu na wyznaczone miejsce dostawy.
 6. W przypadku, gdy Sprzedawca zapewnia transport, a miejscem wydania Towaru nie jest siedziba Kupującego, Kupujący wskazując to miejsce oświadcza, że odbierający Towar jest upoważniony przez Kupującego do jego reprezentowania i przejmuje odpowiedzialność za przyjęty Towar.
 7. Kupujący zobowiązany jest skontrolować w szczególności stan przesyłki (ładunku) oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonych Towarów natychmiast po ich dostarczeniu (wydaniu) i dokonać właściwej adnotacji na liście przewozowym lub innym dowodzie wydania, a także natychmiast zgłosić przewoźnikowi (zgodnie z właściwymi przepisami przewozowymi) i Sprzedawcy (w formie pisemnej), ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie oraz umożliwić przedstawicielowi Sprzedawcy zbadanie, w niezwłocznym terminie, nienaruszonych Towarów. Dokonanie przez Kupującego odbioru Towarów bez ich zbadania lub nie zgłoszenie zastrzeżeń natychmiast po zbadaniu Towarów będzie uważane za potwierdzenie, że Towary zostały dostarczone prawidłowo, we właściwej ilości i posiadają prawidłowe cechy i właściwości. 8.
 8. Jeśli ze względu na rodzaj opakowania albo z innego powodu nie leżącego po stronie Kupującego, nie jest obiektywnie możliwe wykonanie natychmiastowej kontroli dostarczonego Towaru, kontrola przy odbiorze powinna obejmować co najmniej list przewozowy i każdy inny dokument dostawy/wydania Towaru, ilość i stan opakowań, dane dotyczące oznaczenia Towaru na opakowaniu oraz szkody widoczne z zewnątrz. Natychmiast, kiedy stanie się to obiektywnie możliwe, najpóźniej jednak przy rozpakowaniu Towaru, zanim zostanie on wykorzystany (w szczególności przetworzony), powinna być przeprowadzona szczegółowa, pełna kontrola Towaru.
 9. W przypadkach, gdyby stwierdzenie wady Towarów albo ich niezgodności z Umową przy odbiorze Towarów albo w trakcie ich kontroli dokonywanej zgodnie z treścią postanowień poprzedzających nie było – przy zachowaniu najwyższej profesjonalnej staranności – możliwe, wówczas termin zgłoszenia reklamacji wynosi siedem dni od dnia, w którym przy zachowaniu owej staranności zauważenie wady stało się możliwe.
 10. Pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń z tytułu wad Towarów lub niezgodności z Zamówieniem lub jego potwierdzeniem - Kupujący zobowiązany jest dopełnić wszystkich formalności przewidzianych wyżej w punktach poprzedzających, w szczególności zgłosić Sprzedawcy stwierdzone nieprawidłowości natychmiast po ich stwierdzeniu, ale nie później niż w chwili, w której stosownie do postanowień powyższych stwierdzenie nieprawidłowości było możliwe.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia jakimkolwiek terminom wynikającym z zawarcia lub wykonywania Umowy, jeżeli uchybienia te nie wynikają z jego wyłącznej winy.
 12. W przypadku, gdy Stronie stanie się wiadomym, że nie będzie w stanie dotrzymać ustalonego Umową terminu, powinna o tym niezwłocznie poinformować drugą Stronę, podając równocześnie przewidywany termin zrealizowania obowiązków, których dotyczy opóźnienie.
 13. Z zastrzeżeniem postanowień punktów następnych, jeśli zwłoka w dostawie lub odbiorze pociągnie za sobą poważną szkodę dla strony, która nie jest winna tej zwłoce, strona ta ma prawo do pisemnego odstąpienia od Umowy. Jeśli opóźnienie dotyczy jedynie pojedynczego Towaru w dostawie, można od Umowy odstąpić jedynie w odniesieniu do tego Towaru. Takie Prawo odstąpienia może być wykonane przed faktycznym dokonaniem dostawy, nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia, w którym dostawa miała być dokonana.
 14. Jeśli termin dostawy zostanie odroczony z powodu okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi winy, w szczególności okoliczności przewidzianych w treści niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Sprzedawca może przesunąć następne dostawy w proporcjonalny sposób i nie odpowiada za skutki takiego przesunięcia.
 15. W przypadku nieodebrania Towarów przez Kupującego w terminie, Sprzedawca ma prawo obciążyć go kosztami magazynowania Towarów w wysokości 1 zł. (jeden złoty) netto za każdy zajęty m2 powierzchni składowej licząc osobno dla każdej palety z Towarem za każdy rozpoczęty dzień składowania.
 16. Jeśli zwłoka Sprzedawcy dostawy dotyczy Towarów niestandardowych (w rozumieniu pkt II.9 OWS), Kupujący może odstąpić od Umowy wyłącznie wtedy, gdy zwłoka Sprzedawcy była istotna (tj. dłuższa niż 30 dni). Jeśli strona nie skorzysta ze swojego prawa do odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy do odstąpienia, to po upływie tego terminu nie może on już od Umowy odstąpić na tej podstawie, zaś nowy), termin dostawy wskazany w przesłanym przez Sprzedawcę zawiadomieniu o opóźnieniu powinien być uznany za wiążący strony nowy termin dostawy.
 17. Z zastrzeżeniem sytuacji odmiennie unormowanych w treści zawartej przez strony Umowy, w szczególności następujące okoliczności mogą stanowić, bez konsekwencji dla stron, podstawę do odstąpienia przez Sprzedawcę od Umowy, jeśli nie mogły być przez Sprzedawcę przewidziane przed zawarciem Umowy, wydarzyły się po zawarciu, a przed wykonaniem Umowy, wydarzyły się bez winy Sprzedawcy i w istotny sposób utrudniają mu wykonanie Umowy: konflikt pracowniczy i każda inna okoliczność, nad którą strona nie panuje (np. siła wyższa), taka jak w szczególności pożar, wojna, mobilizacja albo nieprzewidywalne powołania do służby wojskowej, inne zdarzenia o podobnym zasięgu lub doniosłości, rekwizycje, zajęcia, restrykcje walutowe, powstania i zamieszki, niedostatek środków transportu, ogólny niedobór Towarów, kasacja części produkcji albo środków trwałych lub obrotowych, ograniczenia dotyczące środków napędowych, wady albo opóźnienia lub uchybienia ze strony przewoźników, producentów lub poddostawców Towarów stanowiących przedmiot sprzedaży albo innych osób trzecich, mając wpływ na możliwość albo terminowość wykonania Umowy przez Sprzedawcę. W przypadku wystąpienia i trwania jednej z powyższych okoliczności:
  a) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie albo nienależyte wykonanie swoich zobowiązań z Umowy;
  b) Sprzedawca, który z powodu takiej okoliczności nie może należycie (w tym kompletnie) wykonać swoich zobowiązań w wynikającym z Umowy terminie, może – w okresie 6 (sześciu) miesięcy od daty dostawy Towarów wynikającej z danej Umowy – odstąpić od tej Umowy w całości albo w części, której dotyczy taka niemożność.

VI. Gwarancje i reklamacje

 1. Pod warunkiem dopełnienia przez Kupującego wszystkich formalności przewidzianych w treści niniejszych OWS (w szczególności terminowego zgłoszenia stwierdzonych wad) Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji jakości sprzedanych Towarów. Gwarancja jakości danego Towaru jest udzielana na okres 3 (trzech) miesięcy od dnia dostarczenia Kupującemu (lub odebrania przez Kupującego) tego Towaru, chyba że strony uzgodnią inaczej.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość danego Towaru w szczególności w przypadkach, gdy:
  a) doszło już do przetworzenia (w tym użycia albo zużycia, w jakikolwiek sposób) Towaru - pomimo, że stwierdzenie wady było możliwe przed przystąpieniem do jego przetwarzania lub innego używania;
  b) wady Towaru powstały w trakcie transportu Towaru - w przypadku, gdy transport leżał po stronie Kupującego;
  c) wady Towaru powstały w trakcie rozładunku;
  d) dokonano naprawy albo innych operacji dotyczących wad Towaru, bez pisemnej zgody Sprzedawcy;
  e) wada Towaru wynikła z niewłaściwego użycia Towaru, jego przechowywania albo innego postępowania z Towarem, w szczególności wbrew treści instrukcji i zaleceń Sprzedawcy albo producenta Towaru, albo wbrew zasadom ostrożności, staranności lub sztuki (np. budowlanej, konstrukcyjnej, montażowej, technicznej) itd.;
  f) Kupujący nie dopełnił obowiązków wynikających z niniejszych OWS;
  g) Kupujący uchybił terminowi płatności należności obciążającej go wobec Sprzedawcy albo terminowi wykonania innego zobowiązania wobec Sprzedawcy.
 3. Udzielenie powyższej gwarancji oznacza, że w wypadku zaistnienia wad Towarów, Sprzedawca powinien w odpowiednim terminie – nie dłuższym jednak niż dwadzieścia jeden dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji - podjąć (według swojego uznania) decyzję o usunięciu wady albo o dostarczeniu nowego Towaru zamiast wadliwego. W przypadku niepoinformowania Kupującego w tym terminie przez Sprzedawcę o treści decyzji Sprzedawcy w tym zakresie, uważać się będzie że została podjęta decyzja o dostarczeniu nowego Towaru zamiast wadliwego, chyba że Sprzedawca wykaże, iż podjęcie decyzji było w opisanym wyżej terminie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. Zobowiązanie Sprzedawcy obejmuje poza tym koszt koniecznego transportu Towaru dostarczanego w zamian za Towar wadliwy. Jeśli Sprzedawca zaniecha usunięcia w odpowiednim czasie wady lub dostarczenia nowego Towaru zamiast wadliwego, Kupujący ma prawo żądać odpowiedniego pomniejszenia ceny wadliwego Towaru albo - jeśli nadal istniejąca wada jest istotna (tj. uniemożliwia używanie Towaru zgodnie z jego przeznaczeniem) - ma również prawo odstąpić od Umowy w części dotyczącej sprzedaży w tego wadliwego Towaru (z zachowaniem przez Sprzedawcę prawa do wymiany w każdym czasie Towar wadliwego na nowy, wolny od wad oraz prawa do usunięcia wad, co będzie uchylać skutki dokonanego przez Kupującego odstąpienia od Umowy).
 4. Warunkiem odpowiedzialności Sprzedawcy za wady Towaru jest profesjonalne (tj. z zawodową starannością i wiedzą) obchodzenie się przez Kupującego z Towarem i używanie tego Towaru zgodnie z jego przeznaczeniem, z uwzględnieniem treści instrukcji i zaleceń Sprzedawcy i producenta Towaru, oraz zasad ostrożności, najwyższej staranności i sztuki zawodowej (np. budowlanej, konstrukcyjnej, montażowej, technicznej) itd..
 5. Jeśli przed przystąpieniem do, albo w trakcie przetwarzania lub używania Towaru możliwe jest, przy zachowaniu najwyższej profesjonalnej staranności, stwierdzenie, że Towar zawiera wady, z tytułu których Kupujący może mieć prawo dochodzenia roszczeń wobec Sprzedawcy, Kupujący i każdy innych podmiot władający Towarem musi wstrzymać się od przetworzenia i używania (albo od dalszego przetwarzania i używania) tego Towaru. Kupujący ma obowiązek zabezpieczyć wadliwy Towar i przechowywać, do chwili wymiany lub zwrotu, w oryginalnych opakowaniach i w warunkach gwarantujących jego zachowanie w należytym stanie.
 6. Zużycie ponad 10% Towaru dostarczonego w ramach partii, w odniesieniu do której zgłoszono zaistnienie wady, będzie równoznaczne z zaakceptowaniem przez Kupującego jakości całej partii tego Towaru i zrzeczeniem się przez niego roszczeń związanych z jakością tego Towaru.
 7. Zgłoszenie Sprzedawcy wady, której zgłoszenie nie było możliwe wcześniej zgodnie z postanowieniami pkt V.7-V.10 OWS, musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni od dnia, w którym – w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej - Kupujący stwierdził istnienie wady lub w którym mógł ją najwcześniej stwierdzić zachowując najwyższą profesjonalną staranność w tym zakresie.
 8. Kupujący ma obowiązek udostępnić Sprzedawcy oryginalne etykiety towaru, próbki Towaru, niezbędne do przeprowadzenia ekspertyz, umożliwić zbadanie Towaru w miejscu, w którym wadę stwierdzono, zachowania się Towaru w czasie przetwarzania, jak również przekazać niezbędne informacje dotyczące technologii obróbki Towaru oraz okoliczności i warunków, w których Towar był składowany, przechowywany, przetwarzany i używany.
 9. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wad lub niedoborów Towaru jest ograniczona wyłącznie do obowiązków opisanych w treści niniejszych OWS, nigdy zaś nie obejmuje odszkodowania pieniężnego. W szczególności, wobec udzielenia Kupującemu powyższej gwarancji nie stosuje się przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, których stosownie zostaje w całości wyłączone, ani nie stosuje się przepisów o odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
 10. Koszty czynności Sprzedawcy i/lub producenta Towarów i koszty świadczeń zatrudnionych przez nich osób i podmiotów, związanych z bezzasadną reklamacją zostaną pokryte przez Kupującego.

VII. Zakres odpowiedzialności

 1. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy związana z zawarciem, wykonaniem, niewykonaniem albo nienależytym wykonaniem Umowy, albo z jakością Towaru, niezależnie od faktycznych lub prawnych podstaw i tytułów tej odpowiedzialności:
  a) nie obejmuje naprawienia szkód z tytułu:
  • utraty spodziewanych korzyści;
  • strat produkcyjnych - w szczególności w związku poniesieniem przez Kupującego nakładów związanych z wykonywaniem przez Kupującego zobowiązań na rzecz osób trzecich, w tym także w związku z ewentualną potrzebą zwiększenia albo ponownego poniesienia przez Kupującego takich nakładów;
  • roszczeń osób trzecich, w tym roszczeń o zapłatę przez Kupującego kar Umownych i odszkodowań;
  • szkód pośrednich, w tym wadliwości, niewykonania albo nienależytego wykonania wytworów, do których wytworzenia zostały albo miały zostać użyte Towary objęte Umową zawartą przez Kupującego ze Sprzedawcą;
  • utraty renomy rynkowej, utraty dobrego imienia, utraty referencji itp.;
  b) nie może łącznie przekraczać 30% (trzydzieści procent) wartości netto Towaru, z którym wiąże się ta odpowiedzialność Sprzedawcy;
  c) może być ponoszona tylko pod warunkiem dopełnienia przez Kupującego wszystkich obowiązków i formalności przewidzianych w treści niniejszych OWS (w szczególności terminowego zgłoszenia stwierdzonych wad i wstrzymania przetwarzania i używania Towaru) - zaś uchybienie przez Kupującego jakiemukolwiek obowiązkowi skutkuje wygaśnięciem wszelkiej odpowiedzialności Kupującego związanej z Umową i Towarem, których dotyczył ten obowiązek obciążający Kupującego.
 2. Wszelkie przekazywane przez Sprzedawcę atesty, aprobaty, świadectwa zgodności lub inne dokumenty wskazujące na jakość Towaru, jego parametry i właściwości techniczne nie stanowią potwierdzenia przez Sprzedawcę zawartych w nich danych. Przekazywane dokumenty są każdorazowo jedynie informacją, że Towar, zgodnie z oświadczeniem producenta, został wykonany zgodnie ze wskazanymi w dokumentach kryteriami.
 3. Odpowiedzialność za posiadanie przez dany Towar określonych cech lub za przydatność danego Towaru do pożądanych przez Kupującego celów Sprzedawca może ponosić wyłącznie pod warunkiem, iż udzielił Kupującemu pisemnego zapewnienia, że Towar posiada określone cechy albo że jest on przydatny do tych celów. W przypadku braku takiego zapewnienia ze strony Sprzedawcy, wybór Towaru oraz ocena jego cech i jego przydatności do konkretnych celów, objęte są obowiązkiem i ryzykiem Kupującego.
 4. Poza opisaną wyżej odpowiedzialnością z tytułu wad Towaru, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną przez Towar lub w związku z jego posiadaniem lub użyciem – za wyjątkiem obowiązkowej, nie mogącej podlegać wyłączeniu odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Jeśli osoba trzecia występuje przeciwko Kupującemu z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanym Kupującemu przez Sprzedawcę Towarem lub z wytworami, do których wytworzenia użyto Towarów sprzedanych Kupującemu przez Sprzedawcę, Kupujący powinien o tym natychmiast powiadomić Sprzedawcę umożliwiając mu uczestnictwo w postępowaniach związanych z roszczeniami tej osoby, przy czym Kupujący nie może uznać ani zaspokoić roszczeń tej osoby bez uprzedniej, pisemnej zgody, pod rygorem wyłączenia wszelkiej odpowiedzialności Sprzedawcy związanej z owymi roszczeniami.
 6. Przepisów o odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań nie stosuje się do odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie szerszym niż zakres odpowiedzialności wynikającej z postanowień niniejszych OWS.

VIII. Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe

 1. Do rozstrzygania wszelkich mogących wyniknąć pomiędzy stronami sporów mogących wiązać się ze stosunkami opartymi na zawieranych przez strony Umowach sprzedaży lub innych Umowach, do których zastosowanie znajdowałyby niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, wyłącznie właściwy będzie Sąd powszechny rzeczowo i miejscowo właściwy dla Gdyni.
 2. Do każdej Umowy sprzedaży, na mocy której Sprzedawca dokona na rzecz Kupującego sprzedaży jakichkolwiek Towarów, znajdują zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, jeżeli Kupujący w jakiejkolwiek formie i kiedykolwiek został o nich poinformowany lub mógł się z łatwością zapoznać z ich treścią i jeżeli strony nie wyłączyły na piśmie stosowania tych – wszystkich lub niektórych – postanowień tych OWS), jak również – w zakresie nie unormowanych w treści niniejszych OWS - odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych bezwzględnie obowiązujących aktów prawnych.
 3. Niezależnie od treści niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Umowa pomiędzy stronami może ulec odpowiedniej zmianie w wypadku wprowadzenia bezwzględnie obowiązujących aktów prawnych, z których treści wynikać będą dodatkowe obowiązki stron. W szczególności Sprzedawca może powoływać się na wszelkie zmiany przepisów i okoliczności, które to zmiany mogą pociągać za sobą zmianę kosztów działalności lub obciążeń o charakterze publicznoprawnym, a co za tym idzie zmianę warunków złożonej albo przyjętej przez Sprzedawcę oferty Zamówienia albo już zawartej pomiędzy stronami, lecz jeszcze nie wykonanej Umowy.

IX. Inne

 1. O ile strony nie uzgodnią – na piśmie – inaczej, uważać się będzie, że zobowiązanie Sprzedawcy nie obejmuje żadnych innych świadczeń poza wydaniem Kupującemu Towaru stanowiącego przedmiot Umowy stron oraz przeniesieniem na Kupującego własności tego Towaru po otrzymaniu od Kupującego ceny sprzedaży (w szczególności zobowiązanie Sprzedawcy nie obejmuje obsługi technicznej odnośnie wykorzystania Towaru).
 2. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWS okazałyby się nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałychpostanowień OWS i Umowy. W takim przypadku strony zobowiązują się jednak niezwłocznie zastąpić postanowienia nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne takimi nowymi postanowieniami, które – przy zachowaniu ich ważności, skuteczności i wykonalności – w możliwie największym stopniu służyć będą realizacji tych celów, których realizacji służyć miały postanowienia nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne.
 3. Postanowienia niniejszych OWS nie ograniczają ani nie wyłączają ustawowych praw, w tym praz odstąpienia od Umowy, mogących przysługiwać Sprzedawcy.
 4. Niezależnie od treści innych postanowień niniejszych OWS, Sprzedawca może dochodzić odszkodowania w zakresie, w jakim poniesiona przezeń szkoda przekracza wartość zastrzeżonych kar Umownych.
 5. Przepisów art.682 i art.69 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.
 6. Ilekroć w niniejszych OWS albo w zawartej przez Strony Umowie, do której stosuje się postanowienia niniejszych OWS, zastrzeżono wymóg zachowania formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej, uważać się będzie, iż formę tę zastrzeżono pod rygorem nieważności – z zastrzeżeniem poniższego pkt IX.7.
 7. Ilekroć w niniejszych OWS albo w zawartej przez Strony Umowie, do której stosuje się postanowienia niniejszych OWS, zastrzeżono wymóg zachowania formy pisemnej, uważać się będzie, że zamiast tej formy dopuszczalne jest użycie także formy dokumentowej albo elektronicznej.